Mesologie het reguliere alternatief!

Algemene Voorwaarden

Begrippen   


Zorgaanbieder 

Mesologie Bodegraven, Spoorstraat 23 2411 ED in Bodegraven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 57393419 als CMC Bodegraven. Behandelend therapeute is mevrouw K.Y. Ernst van Dam, Mesoloog DM

 

Beroepsvereniging 

Nederlandse Vereniging voor Mesologie, hierna te noemen NVVM, ingeschreven in register van de KvK onder nummer V40539288 en gevestigd op contactweg 145, 1014 BJ Amsterdam. Lidmaatschapsnummer van de behandelend therapeute is 127. 

 

Vereniging Ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen, hierna te noemen VBAG, ingeschreven in register van de KvK onder nummer 40103470 en gevestigd  op Berg 65c5671 CB Nuenen. Lidmaatschapsnummer van de behandelend therapeute is 21901022.

 

Koepel 

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, hierna te noemen RBCZ, ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 20106057 en gevestigd op Kloosterstraat 282, 4701 KS Roosendaal. Lidmaatschapsnummer van de behandelend therapeute is 406007. RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert 

 

Klacht- en tuchtrecht 

Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. 

 

Klachtenfunctionaris 

De klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van NVVM/RBCZ en de geschillencommissie. Namens de NVVM is de heer W. Schutte klachtenfunctionaris. 

 

Geschilencommissie 

De geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

  

WGBO  

In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

 

Cliënt / patiënt 

Een natuurlijke persoon die zorg afneemt. 

 

Behandeling 

De door Mesologie Bodegraven aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van mevrouw K.Y. Ernst-van Dam, mesoloog DM. 

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Mesologie Bodegraven uit te voeren opdrachten.

 

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Mesologie Bodegraven slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

 

Zorgaanbieder  

Mesologie Bodegraven is lid van de NVVM. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepel kunt u vinden op www.mesologie.nl en www.rbcz.nu De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVVM. Deze kunt u vinden op www.mesologie.nl.

 

De behandeling 

De behandeling start na uw schriftelijke toestemming. Bij het maken van een afspraak zal u verzocht worden een intakeformulier in te vullen. Tijdens de eerste afspraak dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen teneinde uw goedkeuring te geven voor de mesologische behandeling en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en privacyverklaring. Zowel het intakeformulier als de behandelovereenkomst zullen worden opgenomen in uw dossier. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie. De sessies duren 1 of 1,5 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in overleg en met goedkeuring van u. Indien van toepassing zult u gevraagd worden daarvoor te tekenen in de behandelovereenkomst. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist. Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De mesologische behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de mesologische behandeling stopgezet. De zorgverlener van Mesologie Bodegraven werkt als zelfstandige.

 

Betaling 

De kosten per therapiesessie bedragen 97 euro voor een volwassene en 65 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor een overzicht van tarieven kunt u deze website raadplegen of het bordje in de wachtruimte van de praktijk.

 

Factuur 

De factuur betaalt u contant of per pin. Er is in de praktijk een pinapparaat aanwezig. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail / direct na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend. Mesologie Bodegraven is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de NVVM en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt over vergoedingen door diverse verzekeringsmaatschappijen vindt u op de website van de praktijk.

 

Annulering  

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50 % van het tarief in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Annulering geeft u per voorkeur per sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

 

Dossiervoering  

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd. De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en NVVM.

 

Klachtenregeling 

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@mesologie-bodegraven.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 4 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door de zorgverlener. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de NVVM, klachtenfunctionaris dhr. W. Schutte dan wel de geschilleninstantie S.C.A.G. De procedure is te vinden op de website van de NVVM en de RBCZ. Mesologie Bodegraven voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wanneer u een klacht indient via de NVVM, RBCZ of S.C.A.G. informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf. 

 

Aansprakelijkheid 

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera. Mesologie Bodegraven is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk. Mesologie Bodegraven heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt de zorgverlener tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de verzekeringsmaatschappij van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

AVG 

Mesologie Bodegraven houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op WEBSITE meer informatie vinden zoals de privacyverklaring. 

 

Toepasselijk recht 

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.