Mesologie het reguliere alternatief!

 Uw Privacy 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij uw huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  

·       Zorgvuldig zal omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. 

·       Ervoor zal zorgdragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: 

·       Het informeren van andere zorgverleners. Bijvoorbeeld na afronding van de therapie of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

·       Voor gebruik tijdens waarneming door de waarnemende mesoloog tijdens mijn afwezigheid. 

·       Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.  

·       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.  

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. 

 

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De volgende gegevens moeten daarop vermeld worden: 

·       Uw naam, adres en woonplaats. 

·       Uw klantnummer en/of uw geboortedatum. 

·       De datum van de behandeling en het factuurnummer. 

·       Een korte omschrijving van de behandeling. In het geval van een mesologisch consult zal de code “24008” vermeld worden. Deze code is door de zorgverzekeraars opgesteld en codeert daarmee een mesologische behandeling. 

·       De kosten van het consult. 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in gegaan. In het kader van die wet zal ik u tijdens het eerste consult vragen om een behandelovereenkomst te ondertekenen. Door het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de bovenstaande privacyverklaring.